Privacyverklaring ROBBshop


Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van ROBBshop aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Robb B.V.|ROBBshop is statutair gevestigd aan Kesselse Dijk 6 te Maren-Kessel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17227643. ROBBshop is per e-mail te bereiken via servicedesk@robbshop.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe ROBBshop omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.

Deze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

ROBBshop behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 9 november 2020.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens
De rechtsgrond voor het verzamelen van de persoonsgegevens is de goede uitvoering van de overeenkomst. Zonder persoonsgegevens kan ROBBshop zijn diensten niet goed uitvoeren, namelijk het aanbieden van producten in de webshop. Op het moment dat u alleen gebruik maakt van het contactformulier dient u specifiek toestemming te geven voor het verzamelen van uw persoonsgegevens.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan ROBBshop te verstrekken, is ROBBshop niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat ROBBshop niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

Soorten verwerkingen en doelen van verwerkingen van persoonsgegevens
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u contact opneemt met de ROBBshop om een overeenkomst te sluiten. Ook worden uw persoonsgegevens verwerkt op het moment dat u een bestelling plaatst via de website. De persoonsgegevens worden onder meer gebruikt voor het registreren, verwerken en versturen van het contactformulier of de bestelling. Bij het invullen van het contact- of bestelformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Deze gegevens omvatten onder andere uw:
    • naam;
    • e-mailadres;
    • telefoonnummer

Via het contact- of bestelformulier wordt uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig ter bevestiging van de overeenkomst, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

ROBBshop maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. ROBBshop gebruikt daarnaast cookies om o.a. uw interesses vast te leggen. ROBBshop behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Doorgifte aan verwerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door ROBBshop zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van ROBBshop.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als ROBBshop op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Links naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van ROBBshop. Indien u door het klikken op een dezer links op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. ROBBshop is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. ROBBshop raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Beveiliging
ROBBshop heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacy rechten
Gegevens die niet langer nodig zijn, worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Indien u een vraag heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u een e-mail sturen naar servicedesk@robbshop.nl.

Nieuwsbrief
ROBBshop biedt een nieuwsbrief waarmee geïnteresseerden worden geïnformeerd over nieuws van ROBBshop. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de mailinglijst middels een tweestaps verificatie. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door te mailen naar servicedesk@robbshop.nl of door op uitschrijven te drukken in de footer van iedere gestuurde nieuwsbrief.

Klachten
Als u een klacht wil indienen over ROBBshop met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een e-mail te sturen naar servicedesk@robbshop.nl.

Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe u dit dient te doen, treft u aan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.